top of page

Privacyverklaring

Privacy

Deze website valt onder het recht en de regels van de Europese Unie en wordt gehost vanuit Nederland. Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door Psychologen Praktijk Oeyenbos, en alle vragen m.b.t. privacy kunt u in eerste instantie richten aan ons. 
 

Introductie

Elke privacy gevoelige informatie die getoond wordt op het publieke gedeelte van deze site, kan op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie  Oeyenbos Psychologie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers aan Oeyenbos Psychologie ;

 3. bezoekers van de website van Oeyenbos Psychologie , 

 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Oeyenbos Psychologie;

 5. sollicitanten;

 6. alle overige personen die met Oeyenbos Psychologie k contact opnemen of van wie Oeyenbos Psychologie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Oeyenbos Psychologie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Oeyenbos Psychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

Doeleinden verwerking

Oeyenbos Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.info@oeyenbospsychologie.nl">www.info@oeyenbospsychologie.nl

 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Rechtsgrond

Oeyenbos Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Oeyenbos Psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Oeyenbos Psychologie persoonsgegevens verwerken. Oeyenbos Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

SSL beveiligde website & email

Wij gebruiken een SSL-beveiligde email server waardoor onze email is beveiligd met een Extended Validation SSL-certificaat.
 

Doorgifte buiten de EER

Oeyenbos Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Oeyenbos Psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Persoonsgegevens delen met derden

 Oeyenbos Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Oeyenbos Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Bewaren van gegevens

Oeyenbos Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Oeyenbos Psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van medewerkers en ZZP'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Wijzigingen privacy statement

Oeyenbos psychologie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Oeyenbos Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of bent u overtuigd dat er een fout is gemaakt in deze privacy verklaring, dat kunt u daarover contact met ons opnemen.

Home        Hulpvraag        Werkwijze         Tarieven         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route

bottom of page